KÖMA

KÖMA

 

2016 szeptemberétől az Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék új, önálló, Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves, 120 kredites mesterszakot indított. A tanszék és doktori program kezdetektől egy nyitott, interdiszciplináris szemlélettel működő történeti–társadalomtudományos kutatóműhely. 27 éve partnerintézménye a világhírű École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Párizs), 2011 óta koordináló központja a TEMA Erasmus Mundus képzésnek, és az évek során az Atelier munkatársai széles nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottak ki. Az új szak előzményeként, 2012 óta működik a tanszéken a Kulturális örökség története és gyakorlata című MA-specializáció. A 2018 őszétől indult Múzeumi kurátori ismeretek specializáció leírását és követelményeit itt érheti el.

Általános tudnivalók:

A szak megnevezése: Kulturális örökség tanulmányok

Végzettségi szint: Mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

Szakképzettség: Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember (Specialist of CulturalHeritage Studies)

A képzéshez tartozó specializáció: Kulturális örökség elmélete (Cultural Heritage Theory)

A képzési időtartama: 4 félév

Képzési terület: Bölcsészettudomány

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány,illetve oklevél szükséges, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő bármely olyan természetes idegen nyelvből, melyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

Kiket várunk?

Várjuk azokat a hallgatókat, akik szeretnék a kulturális örökség fogalmát társadalom- és történettudományos elméleti keretben megismerni. Az elméleti képzést a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására, és menedzselésére vonatkozó praktikus ismeretek egészítik ki, amelyeket hallgatóink szakmai gyakorlat során szerezhetnek meg, kulturális örökséggel foglalkozó intézményben vagy szervezetben.

Aki a szak elvégzése után PhD-szinten is foglalkozni akar a témával, annak javasoljuk az Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programját a Történelemtudományok Doktori Iskolában.

 

Bemenet

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1.1 Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai, a szabad bölcsész és a történelem alapképzési szakok, valamint a magyar alapképzési szak hungarológia és összehasonlító irodalomtudomány szakirányai.

1.2 A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok, továbbá az építészmérnöki, az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki, az urbanista építészmérnöki, és az építőművész mesterképzési szakok, a jogi és igazgatási, és a gazdaságtudományok képzési terület mesterképzési szakjai valamint az építész és az építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.

1.3. A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete, továbbá

az 1.2 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

az 1.3 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 40 kredit a korábbi tanulmányai szerint művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A képzés programja, oktatók és tantárgyak

Alapozó ismeretek (16. kredit)

Takács Ádám: Kultúra, kultúrafogalmak, kulturális fordulat (4 kredit)

Sonkoly Gábor: A kulturális örökség nemzetközi intézményrendszere 1. (4 kredit)

György Péter: Múzeumtörténet (4 kredit)

Erdősi Péter: A kulturális örökség magyarországi intézményrendszere (4 kredit)

 

Szakmai törzsanyag (32 kredit)

György Péter: Múzeum: kortárs kontextusok (4 kredit)

Heltai Gyöngyi: Szellemi örökség (4 kredit)

Erdősi Péter: Európai örökség (4 kredit)

Sonkoly Gábor: A kulturális örökség nemzetközi intézményrendszere 2. (4 kredit)

Czoch Gábor: Nemzeti hagyomány, nemzeti identitás, nacionalizmus (4 kredit)

Erdősi Péter: A kulturális örökség kezelése a mai Magyarországon (4 kredit)

Klement Judit: Kultúratámogatás, civil szféra és szociális gondoskodás (4 kredit)

Czoch Gábor: Kutatásmódszertan 1. (4 kredit)

 

Differenciált szakmai ismeretek (42 kredit)

Sonkoly Gábor: A városi örökség, a történeti települési táj és annak kezelése (4 kredit)

Klement Judit: A közép-európai nagyvárosok öröksége (4 kredit)

Takács Ádám: Szocialista örökség (4 kredit)

Klement Judit: Ipari örökség (4 kredit)

György Eszter: Kisebbségek kulturális öröksége (4 kredit)

Takács Ádám, György Eszter: Gender és örökség (4 kredit)

Czoch Gábor: Lokális örökség, helyi identitás (4 kredit)

Klement Judit: Családi örökség (4 kredit)

Klement Judit: Kutatásmódszertan 2. (3 kredit)

Erdősi Péter: Örökségvédelmi módszerek, technikák (4 kredit)

Erdősi Péter: Kulturális örökségvédelem – társadalmi és gazdasági keretben (3 kredit)

 

Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

Az ELTE BTK kurzuskínálatában szereplő művelődéstörténeti, kultúratudományi tárgyak felvehetők elsősorban a kulturális örökséggel érintkező profilú tanszékeken.

 

Egyéni szakdolgozati felkészülés (20 kredit)

 

Felvételi

Szóbeli vizsga. Felvételi elbeszélgetésre kerül sor, ahol a bizottság a jelentkező motivációit és a kulturális örökség általános definíciójára, társadalomtörténeti hátterére, kortárs használataira vonatkozó tájékozottságát vizsgálja.

A felvételi beszélgetésre bekért dokumentumok: motivációs levél, alapszakos szakdolgozat.

 

Ajánlott szakirodalom a felvételihez:

- Erdősi Péter – Sonkoly Gábor: (szerk.) A kulturális örökség. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2004. (Atelier Füzetek 7.)

- György Péter – Kiss Barbara – Monok István (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó – BME, 2005.

 

Létszám: minimum 4, maximum 12 fő.

 

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

 

Pontszámítás

Összpontszám: 100 pont

Felvételi vizsgapont: max. 75 pont, ebből:

- szóbeli vizsga: max. 50 pont

- motivációs levél:  max. 25 pont

Többletpont: max. 25 pont, ebből:

- oklevél minősítés: max 15 pont

- előnyben részesítés: max. 5 pont

- többletteljesítmény (nyelvvizsga, korábbi szakmai teljesítmény): max. 5 pont

 

Kapcsolat:

Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék

ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. I. 129–133.

Telefon: +36 1 485 5208  

Fax: +36 1 485 5208  

E-mail: eszabo@ludens.elte.hu